09/07/2021 04:17:47
Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2021, tại Văn phòng cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Kỹ thuật - An toàn 6 tháng đầu năm 2021.

22/07/2021 10:17:13
Chi bộ khối Sửa chữa, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV trong công tác xây dựng Đảng. Chi bộ Khối Sửa chữa Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV

22/07/2021 10:09:47
Giải pháp nâng cao nhận thức chính trị của Đoàn viên trong tình hình mới. Chi bộ khối Kỹ thuật - Đảng bộ Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV

11/06/2021 04:00:16
Ngày 09/6/2021, Tổng công ty Điện lực - TKV đã triển khai thu mua hơn 4.100 kg vải thiều tại Bắc Giang, mức tiêu thụ bình quân hơn 2,5kg/người phân phát trực tiếp cho Cán bộ, công nhân viên tại 06 đơn vị.

08/07/2021 03:38:17
Công bố thông tin (CBTT) về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH PKF Việt Nam

18/06/2021 03:35:25
Ngày 18/6/2021 Tổng công ty đã có Thông báo số 1100/TB-ĐLTKV về việc chi trả cổ tức năm 2020.

18/06/2021 02:42:01
Ngày 17/6/2021 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 31/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

20/04/2021 11:03:51
Vừa qua, tại Nhà sinh hoạt công đồng Tổng công ty Điện lực - TKV tại Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào.

29/04/2021 09:30:26
Báo cáo tài chính (BCTC) Quý I năm 2021

06/04/2021 06:06:50
Mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tổng công ty Điện lực - TKV.

Thông báo