20/09/2023 08:41:01
Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

20/09/2023 08:39:52
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

20/09/2023 08:38:41
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

14/09/2023 02:27:02
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Cập nhật lần 1 (dự thảo)

08/09/2023 10:52:40
HĐQT Tổng công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty (Thông báo mời họp số 1773/TB-ĐLTKV đính kèm).

05/09/2023 01:40:30
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ Tháng 9 năm 2023

22/08/2023 06:45:41
CBTT: BCTC Bán niên năm 2023 của Tổng công ty.

07/08/2023 03:07:49
Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV về dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để kiện toàn thành viên HĐQT.

07/08/2023 03:05:11
Nghị quyết của HĐQT thông qua việc Ông Nguyễn Trọng Hùng từ nhiệm Chủ tịch HĐQT (để nghỉ chế độ) và thông qua việc giao Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT Tổng công ty phụ trách HĐQT Tổng công ty.

02/08/2023 05:03:18
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt Chi bộ Tháng 8 năm 2023

Thông báo