20/10/2021 04:07:35
Ngày 19/10/2021 ĐHĐCĐ Tổng công ty đã có nghị quyết thông qua việc triển khai Giao dịch vay vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II. Theo đó, Tổng công ty đã có điều kiện để triển khai hợp đồng EPC - Nhà máy chính, Dự án NMNĐ Na Dương II.

19/10/2021 04:49:22
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai Giao dịch vay vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

06/10/2021 04:22:55
Các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc triển khai Giao dịch tài trợ vốn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II.

22/09/2021 05:12:02
Ngày 20/9/2021 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

16/09/2021 01:09:40
Bổ nhiệm các ông Đoàn Xuân Hiệu, Nghiêm Xuân Chiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

30/08/2021 04:47:44
BCTC bán niên năm 2021 (sau soát xét) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

09/09/2021 06:11:42
Điều lệ Tổng công ty Điện lực - TKV sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh tháng 9/2021

09/09/2021 10:29:51
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại Tổng công ty Điện lực - TKV

11/08/2021 04:08:19
Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/08/2021 04:45:03
CBTT về Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 6 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

Thông báo