01/08/2022 05:15:27
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty.

01/08/2022 04:40:45
Giải trình số liệu BCTC Quý II năm 2022 của Tổng công ty (Trước kiểm toán).

29/07/2022 03:37:52
BCTC Quý II năm 2022 của Tổng công ty Điện lực - TKV (Trước kiểm toán).

26/07/2022 01:41:12
Ngày 25/7/2022 HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV đã bổ nhiệm bà Lưu Thị Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty.

15/07/2022 02:27:28
Công bố thông tin (CBTT) về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán BDO

07/07/2022 02:48:34
BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7/2022

27/05/2022 03:01:35
Đoàn 45 đại biểu quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng đợt 19/5/2022 của Đảng bộ Tập đoàn TKV dự lễ về nguồn do Đảng ủy Tập đoàn TKV tổ chức.

25/05/2022 03:12:39
Ngày 25/5/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có văn bản số 881/TB-ĐLTKV (kèm theo) gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

25/05/2022 11:28:55
Ngày 24/5/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có văn bản số 878/TB-ĐLTKV thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021.

21/04/2022 03:50:16
CBTT: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022

Thông báo