27/05/2022 03:01:35
Đoàn 45 đại biểu quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng đợt 19/5/2022 của Đảng bộ Tập đoàn TKV dự lễ về nguồn do Đảng ủy Tập đoàn TKV tổ chức.

25/05/2022 03:12:39
Ngày 25/5/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có văn bản số 881/TB-ĐLTKV (kèm theo) gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

25/05/2022 11:28:55
Ngày 24/5/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có văn bản số 878/TB-ĐLTKV thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021.

29/04/2022 02:27:17
BCTC Quý I năm 2022 của Tổng công ty Điện lực - TKV (Trước kiểm toán).

21/04/2022 03:50:16
CBTT: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022

19/04/2022 05:10:00
Báo cáo thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

19/04/2022 03:57:10
Ngày 19/4/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã cập nhật lần 2 các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (bản phát hành kèm theo).

04/04/2022 02:23:10
BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4 NĂM 2022

01/04/2022 05:03:08
Ngày 31/3/2022 HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 535/QĐ-ĐLTKV về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II.

01/04/2022 09:31:37
Ngày 01/4/2022 Tổng công ty Điện lực - TKV đã cập nhật lần 1 các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (dự thảo kèm theo) trên các hệ thống công bố thông tin và trang thông tin điện tử của Tổng công ty (www.dienluctkv.vn)

Thông báo