22/09/2021 05:12:02
Ngày 20/9/2021 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

16/09/2021 01:09:40
Bổ nhiệm các ông Đoàn Xuân Hiệu, Nghiêm Xuân Chiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

30/08/2021 04:47:44
BCTC bán niên năm 2021 (sau soát xét) của Tổng công ty Điện lực - TKV.

09/09/2021 06:11:42
Điều lệ Tổng công ty Điện lực - TKV sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh tháng 9/2021

09/09/2021 10:29:51
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại Tổng công ty Điện lực - TKV

11/08/2021 04:08:19
Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/08/2021 04:45:03
CBTT về Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 6 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

09/08/2021 01:57:32
CBTT về việc cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Tổng công ty

05/08/2021 11:04:40
CBTT về việc cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Tổng công ty

09/07/2021 04:17:47
Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2021, tại Văn phòng cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Kỹ thuật - An toàn 6 tháng đầu năm 2021.

Thông báo