18/06/2021 03:35:25
Ngày 18/6/2021 Tổng công ty đã có Thông báo số 1100/TB-ĐLTKV về việc chi trả cổ tức năm 2020.

18/06/2021 02:42:01
Ngày 17/6/2021 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 31/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

20/04/2021 11:03:51
Vừa qua, tại Nhà sinh hoạt công đồng Tổng công ty Điện lực - TKV tại Na Dương - Lộc Bình - Lạng Sơn, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào.

29/04/2021 09:30:26
Báo cáo tài chính (BCTC) Quý I năm 2021

06/04/2021 06:06:50
Mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tổng công ty Điện lực - TKV.

19/04/2021 02:00:01
Ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại Văn phòng Nhà máy nhiệt điện Na Dương, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực - TKV và Huyện ủy Lộc Bình đã tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa hai Đảng ủy

22/03/2021 02:15:42
Từ ngày 18 đến ngày 19/3/2021 tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức giải kéo co phong trào và hội thi các môn thể thao dân gian năm 2021.

22/02/2021 03:39:33
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 19/2/2021, Cán bộ, công nhân Tổng công ty Điện lực - TKV đã đồng loạt ra quân trồng cây xanh tại khuôn viên và các khu vực đổ xỉ thải các nhà máy nhiệt điện trực thuộc Tổng công ty.

16/11/2020 02:51:34
Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội nghị công bố Quyết định nâng cấp Chi đoàn thành Đoàn cơ sở và Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực - TKV

21/12/2020 04:39:52
Ngày 21/12/2020 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Thông báo số 2122/TB-ĐLTKV về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020. Thời gian tổ chức đại hội cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo sau.

Thông báo