Cập nhật: 26/09/2023 03:54:08
Cập nhật lần 2- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 - Cập nhật lần 2 (bản phát hành với nội dung như dự thảo cập nhật lần 1).

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo