Cập nhật: 26/05/2023 02:37:13
Cập nhật lần 2 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Cập nhật lần 2, tại địa chỉ dưới đây:

https://bit.ly/3IJnYfg

Nội dung cập nhật theo file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo