Cập nhật: 16/08/2023 09:43:16
CBTT: Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 

Ngày 16/8/2023 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 45/NQ-ĐLTKV về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty tại Nghị quyết số 40/NQ-ĐLTKV ngày 07/8/2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

·         Ngày đăng ký cuối cùng: 08/9/2023 (thứ Sáu).

·      Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/9/2023 (thứ Sáu) và sẽ được thông báo chính thức trong Thông báo mời họp.

·      Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

·         Nội dung họp:

-         Bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty;

-         Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

         Trân trọng./.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo