Cập nhật: 26/12/2015 09:57:56
Chương trình ĐHĐCĐ lần thứ nhất

Chương trình ĐHĐCĐ lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, tổ chức ngày 29/12/2015.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo