Cập nhật: 25/06/2016 12:31:10
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Lần I)

Được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 29/12/2015.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo