Cập nhật: 22/07/2018 05:31:45
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Lần II)

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 20/4/2018. 

 

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo