Cập nhật: 23/02/2018 10:59:54
ĐLTKV- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng - ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 23/02/2018 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Thông báo số 322/TB-ĐLTKV về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

 

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo