Cập nhật: 10/03/2020 09:53:20
Gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV

Ngày 06/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 1372/UBCK-GSĐC về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV, theo đó:

-          Công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC;

-          Công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC;

-          Công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC. 

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo