Cập nhật: 29/12/2015 02:48:20
Luật Điện lực 2004
Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2005. Kèm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.
 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo