Cập nhật: 29/12/2015 03:26:53
Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

Nguồn: www.chinhphu.vn

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo