Cập nhật: 30/09/2023 10:29:16
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

 

Ngày 29/9/2023, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty với các kết quả cụ thể như sau:

·         Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Trọng Hùng nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí.

·      Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ông Ngô Thế Phiệt - Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được bầu trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026). Tại phiên họp HĐQT Tổng công ty ngày 29/9/2023, các thành viên HĐQT đã bầu Ông Ngô Thế Phiệt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo