Cập nhật: 30/05/2023 03:06:02
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV

 

Tổng công ty Điện lực - TKV trân trọng công bố kèm theo:

Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV.

(Các tài liệu họp ĐHĐCĐ kèm theo được lưu tại địa chỉ: https://bit.ly/3IO5ASq)

Trân trọng./.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo