Cập nhật: 02/01/2020 09:05:36
Phiếu đăng ký thông báo mời thầu

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu.

Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II./../.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo