Cập nhật: 17/06/2023 11:00:40
Quy chế CBTT trong Tổng công ty Điện lực - TKV

 

Quy chế Công bố thông tin (CBTT) trong Tổng công ty Điện lực - TKV, số 2221/QĐ-ĐLTKV ngày 16/12/2019.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo