Cập nhật: 30/06/2016 05:10:03
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-ĐLTKV ngày 26/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo