Cập nhật: 17/06/2023 11:20:49
Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) được đăng tải tại địa chỉ Internet như sau:

https://bit.ly/3qSEXW8

Trân trọng./.

 

Thông báo