Cập nhật: 30/06/2016 05:08:18
Quy chế quản trị

Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-ĐLTKV ngày 26/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo