Cập nhật: 02/11/2023 10:35:25
Quy định số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo