Cập nhật: 14/09/2023 02:27:02
Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Cập nhật lần 1.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo