Cập nhật: 08/05/2023 11:54:32
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Cập nhật lần 1 (dự thảo), tại địa chỉ dưới đây:

https://bit.ly/3VCGM4Z

Thông báo