Cập nhật: 04/04/2017 09:58:13
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 31/3/2017 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo số 1068/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo