Cập nhật: 20/05/2018 05:45:48
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng- Chi trả cổ tức năm 2017

 

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo