Cập nhật: 19/02/2019 01:26:23
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 18/02/2019 Tổng công ty Điện lực - TKV đã có Thông báo số 323/TB-ĐLTKV về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo