Cập nhật: 17/02/2020 03:06:54
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng công ty Điện lực - TKV trân trọng thông báo về  Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

      Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2020

      Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

      Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/4/2020

      Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, số 78 Tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

      Nội dung họp:

   -   Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

   -   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

   -   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

   -  Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty và kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019;

   -   Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019;

   -   Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và quản lý khác Tổng công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và quản lý khác Tổng công ty năm 2020;

   -   Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

   (Thông báo số 235/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đính kèm.)

   Trân trọng./. 

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo