09/10/2023 02:53:44
Cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt Điện Sơn Động - TKV đoàn kết thực hiện theo đường lối chủ trương của Đảng, xây dựng Công ty đảm bảo An toàn - Đổi mới - Phát triển, đồng thời xây dựng mô hình " Nhà máy trong công viên"...

30/09/2023 10:29:16
Ngày 29/9/2023, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty.

26/09/2023 03:54:08
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 - Cập nhật lần 2 (bản phát hành với nội dung như dự thảo cập nhật lần 1).

14/09/2023 02:27:02
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Cập nhật lần 1 (dự thảo)

30/05/2023 03:06:02
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV.

26/05/2023 02:37:13
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Cập nhật lần 2.

08/05/2023 11:54:32
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực - TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Cập nhật lần 1 (dự thảo)

08/05/2023 11:21:44
Ngày 08/5/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV đã có văn bản số 779/TB-ĐLTKV gửi Quý Cổ đông về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV.

03/04/2019 04:04:58
Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.--- CẬP NHẬT: NGÀY 17.4.2019. NGÀY 19.4.2019

20/04/2018 11:39:21
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty Điện lực - TKV

Thông báo