02/11/2023 10:41:08
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

02/11/2023 10:35:25
Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

02/11/2023 10:30:30
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt Chi bộ tháng 11 năm 2023

31/10/2023 04:44:54
Phụ nữ Nhiệt Điện Đông Triều đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH

31/10/2023 04:43:22
Cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt Điện Sơn Động - TKV đoàn kết thực hiện theo đường lối chủ trương của Đảng, xây dựng Công ty đảm bảo An toàn - Đổi mới - Phát triển, đồng thời xây dựng mô hình " Nhà máy trong công viên"

31/10/2023 04:41:20
Nội dung: Đổi mới dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

31/10/2023 03:55:44
ĐỔI MỚI - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

10/10/2023 10:14:30
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương

10/10/2023 10:12:41
Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ chức Hành chính

10/10/2023 10:10:36
Nâng cao chất lượng tuyên truyền đường lối của Đảng, Nhà nước

Thông báo