04/01/2023 08:28:09
Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 1/2023

09/12/2022 03:17:24
Bài dự thi của Đảng viên Đỗ Văn Mạnh, Chi bộ Phân xưởng sửa chữa, Đảng bộ Công ty NĐ Cẩm Phả với chủ đề :" Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

09/12/2022 03:07:53
Bài dự thi của Đảng viên Trần Đình Thành, Chi bộ khối Nghiệp vụ, Đảng bộ Công ty NĐ Cẩm Phả với nội dung :" Đẩy mạnh học tập, và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh"

09/12/2022 02:54:34
Đảng viên Nguyễn Minh Huế, Phân xưởng sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Sơn Động đã chọn đề tài :" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương Hồ Chí Minh" để Dự thi giải Búa liềm vàng năm 2022.

09/12/2022 02:45:38
BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2022 tiêu đề : "Những bài học từ tấm gương của Bác Hồ" của Đảng viên Vũ Thị Thúy Sơn Hà, Chi bộ Phân xưởng Vận hành, Đảng bộ Công ty NĐ Cẩm Phả

09/12/2022 02:39:59
"Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng ", Bài dự thi của Đảng viên Trần Việt Anh - Chi bộ TCHC, Đảng bộ Công ty Nhiệt Điện Cẩm Phả

09/12/2022 01:43:56
Chuẩn mực đạo đức của cán bộ là một trong những nội dung được Đảng viên Đỗ Trọng Phương - Phân xưởng vận hành, Công ty Nhiệt điện Sơn Động chọn để tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022.

09/12/2022 01:38:30
"Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh " là nội dung dự thi của Đảng viên Nguyễn Minh Huế, Phân xưởng sửa chữa, Công ty Nhiệt Điện Sơn Động - TKV lựa chọn tham dự Giải Búa Liềm Vàng Năm 2022.

09/12/2022 11:27:06
Đảng viên Phí Thị Quỳnh Anh, Chi ủy viên Chi bộ Nghiệp vụ, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động tham dự Giải Búa liềm vàng 2022 với chủ đề :" Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"

09/12/2022 11:06:47
Tác giả Nguyễn Việt Hoàng Long, quần chúng chi bộ Khối Kỹ thuật, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Đông Triều tham gia dự thi với chủ đề :" Phòng ngừa bệnh phai nhạt nhận thức chính trị của Đảng viên trong tình hình mới"

Thông báo