06/09/2023 02:58:12
Đính chính BCTC Hợp nhất Quý II năm 2023 (bổ sung trang thuyết minh scan thiếu)

22/08/2023 06:45:41
CBTT: BCTC Bán niên năm 2023 của Tổng công ty.

28/07/2023 05:01:22
CBTT: BCTC Quý II năm 2023 của Tổng công ty.

28/04/2023 04:34:34
CBTT: BCTC Quý I năm 2023 của Tổng công ty.

31/03/2023 03:47:32
CBTT: BCTC năm 2022 sau kiểm toán của Tổng công ty.

30/01/2023 04:53:43
CBTT: BCTC Quý IV năm 2022 của Tổng công ty.

31/10/2022 10:00:30
CBTT: BCTC Quý III năm 2022 của Tổng công ty.

31/10/2019 02:53:41
Giải trình số liệu BCTC Quý III năm 2019

30/10/2019 05:44:10
BCTC Quý III năm 2019 trước kiểm toán của Tổng công ty Điện lực - TKV

28/08/2019 04:05:18
Giải trình số liệu BCTC Quý II năm 2019 sau soát xét

Thông báo