06/09/2023 03:19:19
Thông báo của VSDC về Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực - TKV.

16/08/2023 09:43:16
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để kiện toàn thành viên HĐQT

07/08/2023 03:07:49
Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV về dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để kiện toàn thành viên HĐQT.

07/08/2023 03:05:11
Nghị quyết của HĐQT thông qua việc Ông Nguyễn Trọng Hùng từ nhiệm Chủ tịch HĐQT (để nghỉ chế độ) và thông qua việc giao Ông Nguyễn Đức Pha - Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT Tổng công ty phụ trách HĐQT Tổng công ty.

27/07/2023 01:27:26
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV 6 tháng đầu năm 2023.

26/07/2023 02:49:12
Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

04/07/2023 03:00:34
Ngày 04/7/2023 Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

23/06/2023 04:18:41
Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức năm 2022 đối với cổ phiếu Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/06/2023 03:01:58
Tổng công ty Điện lực - TKV công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2022.

12/06/2023 05:18:11
Đính chính tin công bố ngày 07/6/2023 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty.

Thông báo