08/09/2023 10:52:40
HĐQT Tổng công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty (Thông báo mời họp số 1773/TB-ĐLTKV đính kèm).

17/02/2020 03:06:54
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/05/2019 03:20:07
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng- Chi trả cổ tức năm 2018

03/04/2019 04:01:16
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

06/06/2018 08:54:11
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

20/05/2018 05:45:48
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (đã cập nhật thông báo của VSD ngày 22/5/2018).

05/04/2018 11:06:36
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông báo về việc mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

23/02/2018 10:59:54
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng - ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

13/04/2017 10:37:04
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông báo